صفحه اصلی 
  • برنامه ریزی جهت اعزام تیم دانشجویی به دانشگاه مونتان اتریش
    در زمینه تداوم تعاملات بیشتر دانشگاه خلیج فارس با دانشگاه های خارج از کشور....

  • ارتقا مرتبه علمی: استادیاری به مرتبه دانشیاری
    تبریک به جناب آقای دکتر سید عبداللطیف هاشمی فرد

  • تور فرهنگی-صنعتی دانشگاه مونتان اتریش
    بازدید تیم 14 نفره دانشجویی از دانشکده مهندسی نفت گاز وپتروشیمی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.