آزمایشگاه ها

نمایی از آزمایشگاه مرکزی نفت

آزمایشگاه عملیات واحد- جذب تناوبی اکسیژن و نیتروژن از هوا

نمایی از آزمایشگاه مرکزی

نمایی از آزمایشگاه کنترل فرآیند

نمایی از آزمایشگاه مرکزی نفت

آزمایشگاه مرکزی نفت- PVT Cell

نمایی از آزمایشگاه انتقال حرارت

تور مجازی-دانشکده

سر در دانشکده

نمای بیرون

نمای بیرون

نمای بیرون

نمای بیرون

نمای بیرون

نمای داخل

نمای داخل

نشریه فناوری نفت، گاز و پتروشیمی

نمای از کلاس ها

نمایی از کلاس ها