صفحه اصلی > آزمایشگاهها و کارگاهها > تحقیقاتی > آزمایشگاه کاتالیست 
آزمایشگاه کاتالیست

1- ست آپ راکتور ریفورمینگ متان (Methane Reforming Reactor Setup)

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.