صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی ارشد و دکترا 
کارشناسی ارشد و دکترا

 

فرم پیشنهاد اولیه استاد راهنما 

                                                                                                                 دریافت فایل 


 

لیست اساتید ورودی 99

                                                                                                             دریافت فایل 

 

 


 

لیست اساتید ورودی 98

                                                                                                              دریافت فایل 

 


 

 

آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی

                                                                                                                                                دریافت فایل 

 

 

آیین نامه دستیار دانشجو

                                                                                                                                              دریافت فایل 

 


 نتیجه امتحان جامع دکتری سال 94

                                                                                                      دریافت فایل 


 فرم های آموزشی و آیین نامه ها :

ردیف

 فرم یا آیین نامه

فلوچارت   

دانلود فایل

1

کاربرگ درخواست تصويب موضوع پايان نامه(ت.ت.2)

2

کاربرگ افزایش طول دوره(ت.ت.4)

 

3

کاربرگ  بررسي وضعيت آموزشي  دانشجو جهت صدور مجوز دفاع از پايان نامه(ت.ت.5)

 

4

کاربرگ بررسي پايان نامه جهت مطابقت با مفاد راهنماي تدوين پايان نامه(ت.ت.6)

 

5

فرم درخواست مجوز دفاع پايان نامه از دانشکده(ت.ت.7)

 

6

فرم درخواست مجوز دفاع پايان نامه از دانشگاه(ت.ت.8)

 

7

فرم ارزشيابي پايان نامه(ت.ت.11)

 

8

کاربرگ  مجوز تکثیر از  پايان نامه(ت.ت.14)

 

9

کاربرگ تسويه حساب پايان نامه(ت.ت.15)

 

10

کاربرگ  درخواست هزينه پايان نامه(ت.ت.16)

 

11

قوانين و مقررات آموزشي (بخش اول)

 

12

مراحل اجرايي پايان نامه ( بخش دوم)

 

13

راهنماي تدوين و نگارش پايان‌نامه (بخش سوم)

 

14

فرم پيشنهاد پايان نامه کارشناسی ارشد و دکتري

 
15 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 
16 آیین نامه اجرائی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه خلیج فارس  
17

آيين نامه اجرائي دوره دكتري تخصصي Ph.D. دانشگاه خلیج فارس

   


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.