صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه مهندسی شیمی > لیست اعضای هیئت علمی 
لیست اعضای هیئت علمی

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه

 

نام و نام خانوادگی:           سید عبداللطیف هاشمی فرد
سمت:  رئیس دانشکده
تحصیلات:  دکتری مهندسی شیمی- پلیمر
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 07731222400
رایانامه: hashemifard@ pgu.ac.ir
رزومه علمی:     EN

نام و نام خانوادگی:          امیرعباس ایزدپناه
سمت:  معاون آموزشی دانشکده
تحصیلات:  دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222400
رایانامه:

   izadpanah@pgu.ac.ir    

رزومه علمی:   FA , EN


 

نام و نام خانوادگی:          احمد جامه خورشید
سمت:  مدیر گروه مهندسی شیمی دانشکده
تحصیلات:  دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222628
رایانامه:

   jamekhorshid@pgu.ac.ir  

رزومه علمی:

    EN


 

نام و نام خانوادگی:          ابوالفضل دهقان منفرد
سمت:  مدیر گروه مهندسی نفت دانشکده
تحصیلات:  دکتری مهندسی نفت
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: -
رایانامه:

   dehghan@pgu.ac.ir  

رزومه علمی:

    EN

 

نام و نام خانوادگی:          علی ایزدبخش
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:  دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222400
رایانامه:
 

izadbakhsh@ pgu.ac.ir

 
رزومه علمی:
  FA , EN


 

نام و نام خانوادگی:           مسعود مفرحی
سمت:  هیئت علمی 
تحصیلات:  دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استاد
تلفن: 07731222400
رایانامه:     mofarahi@pgu.ac.ir    
رزومه علمی:    FA , EN


 

نام و نام خانوادگی:          شهریار عصفوری
سمت:  هیئت علمی 
تحصیلات:  دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 07731222400
رایانامه:

   osfouri@pgu.ac.ir   

رزومه علمی:     EN


 

نام و نام خانوادگی:          رضا آذین
سمت:  هیئت علمی 
تحصیلات:  دکتری مهندسی نفت
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 07731222400
رایانامه:

   reza.azin@pgu.ac.ir   

رزومه علمی:

   EN


 

 

نام و نام خانوادگی:          محسن عباسی
سمت:  هیئت علمی 
تحصیلات:  دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222400
رایانامه:

   m.abbasi@pgu.ac.ir   

 

رزومه علمی:

   FA , EN


 

نام و نام خانوادگی:          حسین رهیده
سمت:  هیئت علمی 
تحصیلات:  دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222400
رایانامه:

      rahideh@pgu.ac.ir   

 

رزومه علمی:

   FA , EN


 

نام و نام خانوادگی:          احمد آذری
سمت:  هیئت علمی 
تحصیلات:  دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222400
رایانامه:

    azari@pgu.ac.ir   

 

رزومه علمی:

   FA


 

نام و نام خانوادگی:          محمد هاشم صدق کردار
سمت:  هیئت علمی 
تحصیلات:  دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222400
رایانامه:

   hashemsedghkerdar@gmail.com  

رزومه علمی:

    EN


 

نام و نام خانوادگی:          آرش خسروی
سمت:  هیئت علمی 
تحصیلات:  دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: -
رایانامه:

   arash.khosravi@pgu.ac.ir  

رزومه علمی:

    EN

 

نام و نام خانوادگی:          آزاده میروکیلی
سمت:  هیئت علمی 
تحصیلات:  دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: -
رایانامه:

   -  

رزومه علمی:

    EN


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.