صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه مهندسی شیمی > لیست اعضای هیئت علمی گروه شیمی 
لیست اعضای هیئت علمی گروه شیمی

 

 

نام و نام خانوادگی: سید عبداللطیف هاشمی فرد
سمت:  رئیس دانشکده
تحصیلات: دکتری مهندسی شیمی-پلیمر
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 07731222610
رایانامه: hashemifard@pgu.ac.ir
رزومه علمی: EN
لینک: صفحه شخصی


نام و نام خانوادگی: امیرعباس ایزد پناه
سمت:  معاونت
تحصیلات:  دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 07731222611
رایانامه: izadpanah@pgu.ac.ir
رزومه علمی: EN
لینک: صفحه شخصی


نام و نام خانوادگی: احمد جامه خورشید
سمت:  مدیرگروه مهندسی شیمی دانشکده
تحصیلات:  دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222628
رایانامه: jamekhorshid@pgu.ac.ir
رزومه علمی: EN
لینک: صفحه شخصی


نام و نام خانوادگی: علی ایزدبخش
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:   دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222607
رایانامه: izadbakhsh@ pgu.ac.ir
رزومه علمی: EN
لینک: صفحه شخصی


نام و نام خانوادگی: مسعود مفرحی
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:   دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استاد
تلفن: 07731222613
رایانامه: mofarahi@pgu.ac.ir
رزومه علمی: EN
لینک: صفحه شخصی


نام و نام خانوادگی: شهریار عصفوری
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:   دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استاد
تلفن: 07731222619
رایانامه: osfouri@pgu.ac.ir
رزومه علمی: EN
لینک: صفحه شخصی


نام و نام خانوادگی: محسن عباسی
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:   دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 07731222627
رایانامه: m.abbasi@pgu.ac.ir
رزومه علمی: EN
لینک: صفحه شخصی


نام و نام خانوادگی: حسین رهیده
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:   دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222617
رایانامه: rahideh@pgu.ac.ir
رزومه علمی: EN
لینک: صفحه شخصی


نام و نام خانوادگی: احمد آذری
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:   دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 07731222616
رایانامه: azari@pgu.ac.ir
رزومه علمی: FA
لینک: صفحه شخصی


نام و نام خانوادگی: محمدهاشم صدق کردار
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:   دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222615
رایانامه: hashemsedghkerdar@gmail.com
رزومه علمی: EN
لینک: صفحه شخصی


نام و نام خانوادگی: آرش خسروی
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:   دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222640
رایانامه: arash.khosravi@pgu.ac.ir
رزومه علمی: EN
لینک: صفحه شخصی


نام و نام خانوادگی: آزاده میروکیلی
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:   دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222632
رایانامه: mirvakili@pgu.ac.ir
رزومه علمی: FA
لینک: صفحه شخصی


نام و نام خانوادگی: علی یادگاری
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:   دکتری مهندسی پلیمر
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222634
رایانامه: yadegari@pgu.ac.ir
رزومه علمی: EN
لینک: صفحه شخصی


نام و نام خانوادگی: امیر رستمی
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:   دکتری مهندسی پلیمر
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 0773122262636
رایانامه: arostami@pgu.ac.ir
رزومه علمی: EN
لینک: صفحه شخصی


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.